تاج شاهی

تاج شاهی
از درختان می ربایی
نام خود را می گذاری
پادشاه فصل ها؟

هانیه حسن زاده
پریسکه نیمایی
https://www.periske.ir

۷+

امسال

امسال
بجای سبزه
دریا را به دشت گره می زنم
شاید زمین سبز شود

هانیه حسن زاده
https://www.periske.ir

۱۱+