پیانو

پیانو
عاشقانه ترین شعر دنیاست
اگر شاعرش
دست های تو باشد

محمدرضا براهام
http://www.periske.ir

۲۱+