دریایی

دریایی
موج میزند در دل ها
اگر بجوشد از لبانت
قطره ای لبخند

علیرضا خسروی
تقدیم به لبخند همیشه سبز پدر شعر عظیم پریسکه
https://www.periske.ir

۲۵+

ای بید مجنون

ای بید مجنون

گله از بلندای سرو نکن

او بر قله ی چشمهایش

نگاه آسمان دارد

 

تقدیم به سرو نازِ باغِ همیشه سبز پریسکه

جناب آقای استاد بهرهی ارجمند

 

علیرضاخسروی

https://www.periske.ir

۲۰+