رودخانه

رودخانه
بستر خاطرات ماهی ها شد
وقتی که شوق باریدن را
از ابرها گرفتند

اردشیر هادوی
https://www.periske.ir

۲۵+