مجتبی نورانی

 

مجتبی نورانی (م.ن.شاهد) متولد۵۸/۹/۶ درشهرستان خلخال اردبیل

از ۴_۵سالگی به تهران آمدم وتحصیلاتم رادرتهران به انجام رساندم…در حدود۱۱_۱۲ سالگی وباخواندن اشعارحافظ شعله های سرودن دردرونم زبانه کشید

اولین شعرهایم رابه تقلید ازحافظ سرودم که با وجودنشانه هایی ازاستعداد درونی ،شعرها خام ونپخته بودند…ا

اولین شعرقابل توجهم رادرسن ۱۳سالگی سرودم بااین مطلع:

(نمازای جلوه گاه روشنایی….توپیونددل ماباخدایی)

سپس دردوره دبیرستان نفرسوم شعرمنطقه شدم…

پس ازاتمام دبیرستان درتربیت معلم شهیددستغیب دررشته ریاضی پذیرفته شدم و رسمابه استخدام آموزش وپرورش درآمدم…

دردانشکده درمسابقه ای درون دانشگاهی مرا نفرسوم برگزیدند که شعری ازحافظ راتضمین کرده بودم وروی برگه شعرم نوشته بودند«قابل باورنیست این شعرازشماباشد»وپس ازصحبت بااستادادبیات استادفرخزاد مرابسیارموردتشویق وتفقدقراردادند…..

با این وجود مسیرزندگی من به گونه ای بوده است که هرگز نتوانسته ام شعر را بر زندگی پیشقدم بدارم…

چرا که شاعران دو دسته اند: آنان که شعرمی گویندو زندگی می کنند….وانان که زندگی می کنندو شعرمی سرایند و من ازدسته دومم…

به همین دلیل حضورم درمجامع ادبی ناملموس وکمرنگ بوده است درهمین حدکه شعرهایم درمجلات فردوسی واطلاعات هفتگی و ویژه نامه همشهری به چاپ رسیده و میرسند و دو سال پی درپی به عنوان نفراول مسابقات شعرپرسش مهر فرهنگیان برگزیده شده ام…

البته درزمینه داستان کوتاه،کاریکلماتور و ترانه سرایی دستی برقلم دارم .

درضمن مدتی است که باپریسکه درآمیخته ام وبه عضویت انجمن پریسکه سرایان ایران درآمده ام
به نظرمن پریسکه کاملترین وجامعترین شعرکوتاهی درشعرمعاصراست که تاکنون باعناوین مختلف مثل هایکو،هایکوواره،طرح،کوتاه،شعرک،ترانک و…..مطرح شده اند….

و……….این زمان بگذارتا وقت دگر.

مجتبی نورانی

نمونه اشعار مجتبی نورانی

(Visited 113 times, 1 visits today)
۱+