عبدالملک خرمالی

عبدالملک خرمالی

در مقدمه ی کتاب شعر « مداد خاکستری » اولین اثر هنری مکتوب استاد فرزانه جناب عبدالمک خرمالی می خوانیم:

شاعر نوپرداز و خلاق عبدالملک ، شاعر آزاده و جانباز گنبدی است که در جوزه ادبیات و شعر حرفی برای گفتن دارد.

درسبک و شیوه وگفتار با شاعران امروزی گلستانی متفاوت و اشعاری نغزو پرمغز و سرشار از معنا بامضامین تازه و بدیع دارد.

او هنر شعری را در کوتاهی و عمق معنایی شعر می داند.  مضامین شعری او  طبیعت، جانداران، گیاهان، خصوصیات و اخلاق انسانهاست. ویژگی های یک شعر خوب را در این می داند که باید در دل مردم بنشیند. تصویر خیال و روح داشته باشد.

به نظر او شاعر سراینده است و مردم صاحب شعرند. شعری که در آن تصویر و خیال باشد به هر زبانی که باشد،شعر خوشایند تلقی می کند.

گرایش او به اشعار کوتاه را جهانی  می پندارد. که با پیشرفت علم همه چیز سرعت گرفته است. انسانها باسرعت تکنولوژی هماهنگ شده اند.

شعر « طرح » شعر امروز است. و این شعر چون با روحیه او سازگازی دارد،برگزیده است. کوتاه سرودن هم به نظر او هنر است.

شعرهای او برگرفته ازطبیعت است. بقای انسان را وابسته به طبیعت می پندارد واین میراثی به آیندگان. متاسفانه زمستان درتالابها تفنگ ها از پرندگان مهاجر استقبال می کنند.

او  دوستدار طبیعت و دوستدار  انسانهاست. امیدواراست شعرهایی که از روحش می تراود نوازشگر قلب انسانها باشد.او با اشعار شاعران ترکمن چون مختومقلی فراغی،ملانفس، کریم قربان نفس، مولانا و هایکونویسان ایرانی وخارجی آشنایی دارد.

در باره قرابت معنایی شاعر با عنوان « مداد خاکستری » و علت تسمیه او با این عنوان باید گفت که او خود را در اول راه می داند و هنوز چون شاگردان ابتدایی مشق با مداد می نویسد و معلم او هنوز اجازه نوشتن با خودکار را به وی نداده است.

خرمالی شاعر آزاده و جانباز انقلاب است و برای آزادگان و جانبازان هم اشعاری سروده است.

عبدالملک خرمالی

نمونه اشعار عبدالملک خرمالی

(Visited 79 times, 1 visits today)
۱+