طوبی حسن زاده

طوبی حسن زاده
متولد۱۳۴۲ فومن و ساکن تهران هستم.دیپلمه و خانه دارم.درکودکی پدرم همیشه ازشعرهای سعدی برایمان می خواند و مادرم شعرهای پروین اعتصامی را که این زمزمه ها برایم آغازی شد درسرایش شعر.
وقتی چهارم ابتدائی بودم با اشعار نیما،فروغ و شاملو آشنا شدم .از ۱۲ سالگی شروع به سرودن نمودم.
در زمان تحصیلم در دبیرستان چندبار اشعارم در مجلات آن زمان به چاپ رسید.
تا سالها به همین رویه گذشت .اما بعدازمدتی ازسرودن بازماندم تا مدتی پیش که به پیشنهاد برادرزاده ام هانیه حسن زاده شاعر پریسکه سرا به پریسکه دعوت شدم و دوباره شوق سرودن درمن آغازشد.
بجز پریسکه گاهی به شعرسپید هم می پردازم .البته شوق به نقاشی هم ازبزرگترین دلمشغولیهای زندگی ام بود

طوبی حسن زاده

نمونه اشعار طوبی حسن زاده

(Visited 301 times, 1 visits today)
۸+