ای کبوتر

ای کبوتر

این چاه ازکی مقدس شد؟

وقتی که یوسف درون آن افتاد؟

یاعلی درون آن نالید؟

 

علیرضابهرهی

https://www.periske.ir

۲۵+