استاد علیرضا بهرهی (پدر شعر پریسکه) و جناب آقای سهراب براهام —

اختتامیه ششمین سوگواره سراسری پریسکه های فاطمی استان کرمان شهرستان جیرفت اسفند ۹۶
https://www.periske.ir

۲۶+

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
اختتامیه ششمین سوگواره سراسری پریسکه های فاطمی – جیرفت اسفندماه ۱۳۹۶
https://www.periske.ir

۲۵+

نشست تخصصی شعرکوتاه – بوشهر اسفند۱۳۹۶
تجلیل از جناب آقای محمد جلیلوند(میم جیم) – پریسکه سرا

۴۴+

 

 

نشست تخصصی شعرکوتاه
تجلیل ازپدرشعر پریسکه ایران
بوشهر – اسفند ۱۳۹۶

https://www.periske.ir

۲۷+