برف

برف

با تمام شکوهش

هر چهار فصل می بارد

زیر روسری مادرم

 

نادیاصارمی

https://www.periske.ir

۲۵+