دریا

دریا

که دهانی به بوسیدن دارد

قلبی در اقیانوس آرام

می تپد

 

مقصودحیدریان

https://www.periske.ir

۲۱+