باد

باد

گرسنه ترین حیوانی ست

که خواهد مرد

درمزرعه ای خشک

 

فاطمه براهام

https://www.periske.ir

۱۷+