وضو کن

وضو کن

از اشک باران

من حجم دلِ کویری ام را

سجاده کرده ام

 

طوبی حسن زاده

https://www.periske.ir

۱۷+