شهاب

شهاب

خاطراتش را

به صورت شب میکشد

من هنوز تو را به رخ ماه

 

سیمین حجامی

https://www.periske.ir

۱۵+