برگرد

برگرد

و یک دور افتخار بزن

ببین دلم را

چگونه برده ای

 

راحله جمالیان

https://www.periske.ir

۱۸+