پریسکه شعر امروز


از مهمترین قسمتهای جشنواره بین المللی پریسکه های خلیج فارس سخنرانی نماینده سازمان ملل بود.
پریسکه به سازمان ملل هم رسید

پریسکه شعرامروز
https://www.periske.ir

۹+

افطار

افطار
با نمک روی تو آغاز می شود
یعنی که از غیر تو ما
چشم بسته ایم

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
https://www.periske.ir

۶+

تاج شاهی

تاج شاهی
از درختان می ربایی
نام خود را می گذاری
پادشاه فصل ها؟

هانیه حسن زاده
پریسکه نیمایی
https://www.periske.ir

۷+

سالهاست

سالهاست
چوب غیرتم را می خورم
آنقدر که تمام احساسم
درد می کند

محمد جلیلوند
https://www.periske.ir

۲۵+

ماهی

ماهی
لب را باز کرد
خواست بگویدخورشید
تمام کرد

علیرضا براهام
https://www.periske.ir

۲۱+

در انتخاب آخرت

در انتخاب آخرت
پشت شهر ما
همه بسم الله می گویند و
به شیطان رای می دهند

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
https://www.periske.ir

۱۶+